27 May
با استفاده از جدول برای گشتاور بالا در یک a

ارسال شده توسط مدیر

اي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺸﺘﺎور دﻧﺪاﻧﻪ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﻬﻴﻨ15 ا کتبر 2012 . ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﺑﺎزده ﺑﺎﻻ . ﺷﻴﺎر و ﻧﻤﻮﻧﻪ دوم ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺪون ﺟﺎروﺑﻚ ﺑﺎ آﻫﻦ رﺑﺎي داﺋﻢ داﺧﻠﻲ ﺑﺎ. 8 .. ﺟﺪول. ) 1(. ﺗﻌﺪادي از اﻳﻦ آراﻳﻪ. ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮارد اﺳـﺘﻔﺎده. آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﺪ . آراﻳﻪ.با استفاده از جدول برای گشتاور بالا در یک a,سیستمهای انتقال نیرو (کوپلینگ ها، چرخ دنده ها) - HKTMاقتران یک منبع قدرت (موتور و غیره) تولید حرکت چرخشی به سیستم دیگر (ماشین آلات و . زمان زیادی است که در انقال نیرو برای اتصال عناصر حرکت به هم اتصال کوپلینگ مورد استفاده قرار می گیرد. . مانند فیوض با شکسته شدن در فشارهای بسیار بالا، موتور و سایر اجزاء را در برابر خطر تخریب . جدول 2.4: سمبل های نیرو و گشتاور [5].طراحی جامع و ساخت موتور سنکرون آهن‌ربای دائم با هدف دستیابی به .ﺗﻮان ﺑﺎﻻ و ﮔﺴﺘﺮه وﺳﯿﻊ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ . ﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪون .. ﺟﺪول (. 1. )، ﻣﯿﺰان ﮔﺸﺘﺎور دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش. اﺟﺰاء ﻣﺤﺪود دو ﺑﻌﺪي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه. اﻧﺪ. .. ﺟﺪول (. 3. ): ﺿﺮﯾﺐ ﺳﯿﻢ. ﭘﯿﭽﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻮﺗﻮر. 14. ﻗﻄﺐ ﺑﺎ ب.م.م. ﯾﮏ. ﺗﻌﺪاد ﺷﯿﺎر. 15. 27. 33.

نقل قول

نظرات دربا استفاده از جدول برای گشتاور بالا در یک a

تحلیل فراوانی منطقه ای سیلاب با استفاده از تحلیل خوشه ای ترکیبی .

ﻫﻤﮕﻨﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺻﻞ و اﺟﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ. اي. ﮐﻪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎي ﺧﻄﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﮔﺸﺘﺎور. ﻫﺎي ﺧﻄﯽ در زﻣﯿﻨﻪ. ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﯿﺪروﻟﻮژي ﺑﻪ. ﺷﮑﻞ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﭘﮋوﻫﺶ .. ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ . ﺧﻮﺷﻪ. ﺑﻨﺪي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎ و. ﯾﺎ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ... اﺳﺎس. وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ در ﺟﺪول. )1(. اراﺋﻪ. ﺷﺪه اﺳﺖ،. ﺑﺎﻻ. ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار. Sav. ﺑﺮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ. ﺑﻨﺪي.

ﺑﺎ در ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻻﺳﯿﻮن ﺑﺮدار ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮداري ﭘ

ﺑﺎ. ﯾﮏ. روش. ﮐﻨ. ﺘﺮل ﺑﺮداري. ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﺮدﯾﺪه،. اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . روش. ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﻫﯿﺴﺘﺮزﯾﺲ در . ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪه وﻟﺘﺎژ،ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮداري ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ، ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮔﺸﺘﺎور، ﻣﺪﻻﺳﯿﻮن ﺑﺮدار ﻓﻀﺎﯾﯽ، ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺮﯾﺎن. -1. ﻣﻘﺪﻣﻪ ... ﺑﺮاي اﯾﻦ روش ﯾﮏ ﺟﺪول ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ دﻗـﺖ ﺑـﺎﻻ ﺑـﺮاي.

خرپا چیست؟ - به زبان ساده - وبلاگ فرادرس

25 جولای 2018 . معنی پین این است که در هیچ مفصلی گشتاوری وجود ندارد؛ بنابراین در خرپا فقط . برای مثال در خرپای شکل بالا که دو نیروی F2 ،F1 و F3 به آن وارد می‌شود، . بنابراین به منظور تحلیل نیرویی خرپا با استفاده از روش مفاصل، به ترتیب زیر عمل کنید: . نیروی وارد شده به یک مفصل می‌تواند از نوع کششی یا فشاری باشد.

ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎﺯﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﻟﻘﺎﯾﯽ ﺗﮑﻔﺎﺯ ﺑﺪوﻥ ﺍﺳﺘﻔ - نشریه دانشکده فنی - دانشگاه .

3 ژوئن 2018 . ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎﺯﻥ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮔﺸﺘﺎوﺭ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ . ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ... ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺭوﺷﻬﺎی. ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ. ﺩﺭ. ﺑﺎﻻ. ﺳﻪ ﺭوﺵ ﺑﺮﺍی ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎی. ﺍﻟﻘﺎﯾﯽ ﺗﮑﻔﺎﺯ . ﺳﺮﻋﺖ، ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﻟﻘﺎﯾﯽ ﺗﮑﻔﺎﺯ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ. ﺟﺪوﻝ. ) 2(. ﺩﺭ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺯﯾﺮ، ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ.

با استفاده از جدول برای گشتاور بالا در یک a,

کنترل گشتاور یک عملگر ترکیبی با حضور نامعینی‌های پارامتری و .

کنترل گشتاور یک عملگر ترکیبی با حضور نامعینی های پارامتری و قیود فیزیکی . اعمال توسط موتور به خروجی، نیاز است از یک روتور با ممان اینرسی بیشتر استفاده ... جدول. مشخصات توابع وزنی کمترین کران بالا برای هر محدودیت). Jsecond first.

اي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺸﺘﺎور دﻧﺪاﻧﻪ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﻬﻴﻨ

15 ا کتبر 2012 . ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﺑﺎزده ﺑﺎﻻ . ﺷﻴﺎر و ﻧﻤﻮﻧﻪ دوم ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺪون ﺟﺎروﺑﻚ ﺑﺎ آﻫﻦ رﺑﺎي داﺋﻢ داﺧﻠﻲ ﺑﺎ. 8 .. ﺟﺪول. ) 1(. ﺗﻌﺪادي از اﻳﻦ آراﻳﻪ. ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮارد اﺳـﺘﻔﺎده. آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﺪ . آراﻳﻪ.

سیستمهای انتقال نیرو (کوپلینگ ها، چرخ دنده ها) - HKTM

اقتران یک منبع قدرت (موتور و غیره) تولید حرکت چرخشی به سیستم دیگر (ماشین آلات و . زمان زیادی است که در انقال نیرو برای اتصال عناصر حرکت به هم اتصال کوپلینگ مورد استفاده قرار می گیرد. . مانند فیوض با شکسته شدن در فشارهای بسیار بالا، موتور و سایر اجزاء را در برابر خطر تخریب . جدول 2.4: سمبل های نیرو و گشتاور [5].

چگونه گشتاور و سرعت موتور را به صورت دقیق تعیین کنیم؟

23 نوامبر 2016 . نمونه هایی از محدوده سرعت در جدول زیر بیان شده است. . برای مقایسه هزینه‌های عملیاتی یک موتور استاندارد موجود با تعویض آن با یک . نیم بارهای موتور ممکن است از طریق استفاده از توان ورودی، آمپراژ و . و در جواب :ماشین ساز محترم می‌دانسته که وقتی دور الکتروموتور می‌ره بالا گشتاور تولیدی موتور کاسته میشه ولی.

ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ: ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺟﻮﺍﺩ ﺷﺎﻫﻲ - دانشگاه صنعتی سجاد

ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻓﻮﻕ ﻳﻚ ﺍﺳﺘﺎﺗﻮﺭ ﻗﻄﺐ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺩﻭ ﻗﻄﺐ ﻭ ﻳﻚ ﺭﺗﻮﺭ ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪ ﺍﻱ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻫﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ... ﺟﺪﻭﻝ. -3. :1. Ia. T. N. ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ : .1. ﻣﻨﺤﻨﻲ «ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ. –. ﺟﺮﻳﺎﻥ» ﻭ ﻣﺸﺨﺼﻪ «ﺳﺮﻋﺖ. – .. ﺑﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﮔﺸﺘﺎﻭﺭﻫﺎﻱ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺑﺎﻻ ﻛﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ، ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ .

١ﭘﺎ آزﻣﺎ ه ﺰﯾﮏ

ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﯿﺎس و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻧﻘﺎط روي ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮدار را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮي از ﻧﻘﺎط. ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﯽ ... ﮐــﺶ ﻫــﻢ ﺑــﻪ ﺳــﻤﺖ ﺑــﺎﻻ اﻓــﺰاﯾﺶ ﭘﯿــﺪا ﻣــﯽ ﮐﻨﻨــﺪ و در اﯾــﻦ ﺣﺎﻟــﺖ ﺑﺮآﻣــﺪﮔﯽ ﯾــﮏ ﺟﺴــﻢ ﮐــﺮوي را ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ. ﺧﻮاﻫﯿــﺪ ﮐــﺮد ... ﮐﻪ ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎي وارد ﺑﺮ ﺟﺴﻢ ﺻﻔﺮ ﺷﻮد و ﮔﺸﺘﺎور ﮐﻞ ﻧﯿﺰ. ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ ﮔﺮدد. . ﭘﺎﯾﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوي ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﮐﻪ در ﺟﺪول داده ﺷﺪه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد. ﻧﯿﺮوﻫﺎ در ﺟﺪول.

تفاوت قدرت موتور و گشتاور - آرین موتور

5 آگوست 2017 . همیشه در تبلیغ‌های خودروها قدرت موتور و گشتاور را به شکل یک عدد به شما . قدرت موتور در واقع از همین جنس است و با دستگاهی به نام دینامومتر قابل.

اﻧﺴﺎن ﺑﺎزوي ي ﻋﻀﻠﻪ ي ﻓﻠﻜﺴﻮرﻫﺎ ﻲ در ﮔﺸﺘﺎور ﻧﻴﺮو و ﻧﻮﺳﺎﻧ

16 دسامبر 2011 . ﻳـﻚ. روش. ﺑـﺎ. ارزش. ﺟﻬـﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ. در. ﻗﺪرت. ﻋﻀﻼﻧﻲ. ﺑﺎ. ﻫﺪف. ﺑﺎﻻ. ﺑﺮدن. ﻋﻤﻠﻜـﺮد. ورزﺷﻲ، .. ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ. ﺑـﺎ. ﻣﻘـﺎدﻳﺮ. ﻗﺒـﻞ. از. ﺗﻤــﺮﻳﻦ. ﮔــﺮدد . ﺗﺤﻘﻴﻘــﺎت. اﻧﺠــﺎم. ﺷــﺪه. ﺑــﺎ. اﺳــﺘﻔﺎده. از. ﻣﺪل. ﻫﺎي. ﺣﻴﻮاﻧﻲ ... ﺟﺪول. 1. آورده. ﺷﺪه. اﺳﺖ . ﻣﻴﺰان. ﺗﻐﻴﻴـﺮات. ﮔﺸــﺘﺎور. ﻧﻴــﺮو. ﺑــﻪ. ﻫﻤــﺮاه. ﺗﻐﻴﻴــﺮات.

محاسبه گشتاور پیچ ها و مهره های فولادی | جدول گشتاور(ترک) پیچ ها .

14 دسامبر 2017 . محاسبه گشتاور پیچ ها و اعمال صحیح آن می تواند ضامن یک اتصال استاندارد باشد. . جدول ذیل حداکثر گشتاور اعمالی را با ضریب 0.2 نشان داده است.

Untitled

ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻴﺮوي ﺳﻔﺖ ﻛﺮدن. ﭘﻴﭻ. ﺑﺴﺘﻦ ﭘﻴﭻ ﺑﺎ ﻳﻚ ﮔﺸﺘﺎور ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد. ﻳﻚ ﻛﺸﺶ اوﻟﻴﻪ. ﻧﻴﺮوي ﻛﺸﺸﻲ در ﭘﻴﭻ ﺟﻬﺖ. : -1 . ﺗﻮرﺑﻴﻦ. ﻫﺎ و. ﻣﺨﺎزن. ﻓﺸﺎر. ﺑﺎﻻ. ) از اﻳﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﺑﺴﺘﻦ ﭘﻴﭻ و ﻣﻬﺮه ﻫﺎ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي آن.

فرق بین اسب بخار و گشتاور چیست؟ - نمناک

اسب بخار و تفاوت اسب بخار و گشتاور در چیست و موتور دیزلی با دو برابر . کرد این است که با استفاده از قرقره و طناب، اسب جسمی به وزن 75 کیلوگرم را بالا بکشید که . باشید، باید با مفهوم گشتاور و نحوه بدست آوردن آن در یک جسم کاملا آشنا باشد.

چگونه گشتاور و سرعت موتور را به صورت دقیق تعیین کنیم؟

23 نوامبر 2016 . نمونه هایی از محدوده سرعت در جدول زیر بیان شده است. . برای مقایسه هزینه‌های عملیاتی یک موتور استاندارد موجود با تعویض آن با یک . نیم بارهای موتور ممکن است از طریق استفاده از توان ورودی، آمپراژ و . و در جواب :ماشین ساز محترم می‌دانسته که وقتی دور الکتروموتور می‌ره بالا گشتاور تولیدی موتور کاسته میشه ولی.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روش ﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی راﻧﺪﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﻘﺎﯾﯽ و ا

28 مه 2014 . ﺳﺖ آوردن ﺑﺎزدﻫﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی اﻟﻘﺎﯾﯽ ﺳﻪ ﻓﺎز، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش. ﻫﺎی ﺑﺎرﮔﺬاری ﺳﯿﻨﺘﺘﯿﮑﯽ و . ﮔﺸﺘﺎور ﺑﺎر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ روی ﻣﺤﻮر ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ. ) 1(. و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮان ... ﺟﺪول. 4. ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ و ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر. ﻫﻢ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺟﺪول.

با استفاده از جدول برای گشتاور بالا در یک a,

گشتاور خروجی موتور خودرو چیست ؟ | مقالات خودرو - Car

گشتاور یک کمیت فیزیکی است در حرکت چرخشی که . . به عنوان مثال ، زمانی که آچاری را برای سفت نمودن پیچی استفاده می نمایید ، از دست شما که آچار را . در خودرو این اعداد با توجه به دستگاه دینامومتر (Dinamometro ) بدست می¬آید . .. سرعت بالا دست پیدا کنیم البته در عمل این مقدار از حدی پایین تر نمیاد با این حال بوگاتی شیرون.

دریافت

کمی کردن زمین لرزه ها، از مقیاس های متفاوتی استفاده می شود ... جدول ۱. فراوانی زمین لرزه هایی با بزرگی های متفاوت در یک سال. است. امواج مورد استفاده، دارای پریودی حدود ۲۰ ثانیه هستند. . مثال های بالا، کارآمدی مقیاس بزرگی گشتاوری در مورد زمین.

گشتاور خروجی موتور خودرو چیست ؟ | مقالات خودرو - Car

گشتاور یک کمیت فیزیکی است در حرکت چرخشی که . . به عنوان مثال ، زمانی که آچاری را برای سفت نمودن پیچی استفاده می نمایید ، از دست شما که آچار را . در خودرو این اعداد با توجه به دستگاه دینامومتر (Dinamometro ) بدست می¬آید . .. سرعت بالا دست پیدا کنیم البته در عمل این مقدار از حدی پایین تر نمیاد با این حال بوگاتی شیرون.

گشتاور موتور چیست؟ با مفهوم گشتاور آشنا شوید | کاریرا

21 ژوئن 2018 . در تبلیغات خودرو هم از این کلمه زیاد استفاده می کنند چراکه دقیقا مثل سایر . یک خودروی کوچک سبک وزن شهری به راحتی و با گشتاور پایین می . اگر گفته شود گشتاور موتور اتومبیل ۵۰۰ نیوتن متر است ، این یعنی کار بالا را برعکس انجام دهید. .. آیا آئودی A6 صدر جدول بهترین خودرو را از بی ام و سری ۵ خواهد گرفت؟

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روش ﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی راﻧﺪﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﻘﺎﯾﯽ و ا

28 مه 2014 . ﺳﺖ آوردن ﺑﺎزدﻫﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی اﻟﻘﺎﯾﯽ ﺳﻪ ﻓﺎز، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش. ﻫﺎی ﺑﺎرﮔﺬاری ﺳﯿﻨﺘﺘﯿﮑﯽ و . ﮔﺸﺘﺎور ﺑﺎر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ روی ﻣﺤﻮر ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ. ) 1(. و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮان ... ﺟﺪول. 4. ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ و ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر. ﻫﻢ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺟﺪول.

Pre:سنگ شکن و مشخصات اندونزی
Next:غلتکی عمودی مخرب میلز