27 May
سر 2،500 شیل تجهیزات آسیاب، می تواند

ارسال شده توسط مدیر

بنيسي صمد1 فوریه 2017 . ي توان الزم براي آسياهاي گلوله. اي و ميله. اي، محاسب ... فصل چهارم: نوع و خصوصيات تجهيزات و شمای عمليات مدارهای سنگ شكني. مقدمه .. 1. می. باشد. سر كوتاه. (Short - head). : براي خرد كردن ذرات ريز كاربرد دارند. ... رس و شيل اشاره كرد. مزايا .. Hammer mill 2500 MTPH with grate, 3000 MTPH without grate. شكل. -4.سر 2،500 شیل تجهیزات آسیاب، می تواند,اصل مقاله (885 K) - علوم جغرافیاییتجهیزات.,. امکانات و. راه های حمل و نقل می باشند. در نواحی کوهستانی راههای جاده ها تحت . 2. های واریزه ای بویژه لغزش در محدوده مورد مطاله می باشد. خطر وقوع این حرکات از . زمین لغزش ها می توانند موجبات خسارات اقتصادی و تلفات جانی را فراهم آورند. .. های ارتفاعات بینالود سرچشمه می گیرد و تا سر آسیاب در خروجی حوضه جریان . شامل شیل ها.روزنامه شماره 761 - روزنامه شروع15 مه 2018 . از تقابل دولت و مجلس بر سر اصالح قانون . 2. سه شنبه 25 اردیبهشت 97 شماره 761. Tue 15 May 2018 Vol 761. میزخبر ... نيســت از جمله اين بخش ها مي توان صنعت هوانوردي، بانکداري، بيمه ، . کرده و تجهيزات نظامي بيشتري را به منطقه فرستادند. .. ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ 500/000/000 ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺻﻞ.

نقل قول

نظرات درسر 2،500 شیل تجهیزات آسیاب، می تواند

سند تدبير توسعه آذربايجان‌شرقي جلد سوم - سازمان برنامه و بودجه .

جدول 2: وضعیت نیروی انسانی و اشتغال در شهرستان آذرشهر و استان آذربایجان شرقی .. بــه توســعه عــالوه بــر تامیــن و تجهیــز ســرمایه و تخصیــص آن در جریــان رشــد و. توسـعه، محیـط نرم . به طور کلـی دسـتاوردهای توسـعه را می تـوان در دو حـوزه رفـاه و برخـورداری و نیـز .. سـر راه جـاده ابریشـم، خـط ارتباطـی آسـیا و اروپـا واقع شـده اسـت.

ي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ درﺟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ - University of Mohaghegh .

27 ژوئن 1996 . و ﮔﺎز ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﯿﺎل ﺣﻔﺎري ﺟﻬﺖ دﺳﺖ. ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ. ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻬﺮه. وري و ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎ ﺿﺮوري .. ﻫﺎ و ﻣﺘﻪ ﺣﻔﺎري، ﮐﺎﻫﺶ اﺻﻄﮑﺎك ﺑﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻔﺎري، ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت ﭼـﺎه و. ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ... 500. ﻫﺰار. و آﻣﯿﻠﻮﭘﮑﺘﯿﻦ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﺷﺎﺧﻪ. اي ﺑﻠﻨﺪي ﺑـﺎ. وزن ﻣﻮﻟﮑـﻮﻟﯽ. 1. ﺗـﺎ. 2. ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﻣـﯽ. ﺑﺎﺷـﺪ ... ذرات. ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در. ﺳﯿﺎل ﺣﻔﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ. ﻣﻨﺎﻓﺬ. ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮي. ﺷـﯿﻞ را. ﮐﺎﻣـﻞ. ﭘـﺮ. ﮐﻨﻨـﺪ.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی .

ﻫﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق آﺳﯿﺎ .. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي. ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺎراﻣﺘﺮ. ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿـﺖ. آب، در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰي و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻘﺶ . 2. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ. ﺷﻮد ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﮐﯿﻔﯽ. TDS. در دو دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻮده و ... 500. ﻣﺪل اﺟﺮا و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان ﻣﺮﺑﻌـﺎت. ﺧﻄﺎ، ﺗﻌﺪاد ﺗﮑﺮار. 1000 .. ﻟﻮازم و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات آﺑﯿﺎري ﻗﻄـﺮه.

ﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﭘﺎﻳﻪ اﻛﺘﺸﺎف، واژه اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮآوري ﻣﻮاد ﻣﻌﺪ

اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﺪن. ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ. : اول. ﺷﻤﺎرﮔﺎن. 1500: ﻧﺴﺨﻪ. ﻗﻴﻤﺖ. :500/52. رﻳﺎل . از ﻫﻤﻜﺎري ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺷﺎدﻣﺎن ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ در ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ. ﺷﻮد . واژه. ﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﭘﺎﻳﻪ اﻛﺘﺸﺎف،. اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮآوري ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ. ﻧ. 2. اﻧﺒ. ﺎﺷﺘﮕﻲ. (. زﻣﻴﻦ. آﻣﺎر. ) ... autogenous mill ... ﺑﺮداري ﺳﺮ. ﺑﻪ. ﺳﺮي. (. ﻣﻌﺎدن روﺑﺎز. ) break-even stripping ratio (BESR). ﻣﻴﺎن. ﺑﺮ ﺗﻬﻮﻳﻪ .. ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﺒﻬﻪ.

f ﺑﺨﺶ

ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻧﻴﺮوي ﺧﺎرﺟﻲ وﻳﮋه، ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺮخ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺪول. 2-3-7. ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد . 2-4-. ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻮردﮔﻲ. 2 -4-1 -. ﻛﻠﻴﺎت. ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻮردﮔﻲ در ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ.

زمستان 94/ شماره 1 61 - انجمن آهن و فولاد ایران

15 ژوئن 2016 . چسبندگی می تواند توسط دما، نوع و اندازه آهن اکسیدی،. میزان گانگ، مراحل . 500 گرم نمونه گندله حرارت داده شده تا به دمای مورد نیاز برسند. 0/6 احیا شدند.

ﮐﻠﯽ ﺑﺘﻦ ﻫﺒﻠﮑﺲ ﺑﺮرﺳﯽ - اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

ﺑﺘﻦ ﺳﺒﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارد داراي ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ وزن ﻣﺨﺼﻮص و. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ... ﺷﯿﻞ و اﺳﻠﯿﺖ ﻣﻨﺒﺴﻂ ﺷﺪه ور ﻣﯿﮑﻮﻟﯿﺖ ﺳﺮ ﺑﺎره ﮐﻮره اي. ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﮐﻠﯿﻨﮕﺮ ... ﻋﺪد آﺟﺮ ﺑﻮده و ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺳﺮﯾﻌﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد ... رﻫﺎي ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ و ﻧﺼﺐ ﻟﻮازم ﺑﺮﻗﯽ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت . 500. ﺑﺎر ﻣﻘﺎوم ﺗﺮ اﺳﺖ . ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﺘﻦ ﺟﺪﯾﺪ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد اﻟﯿﺎف ﻧﺎزﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ. 2.

ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺷﻴﻼت ( ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮور - Aquatic Commons

23 فوریه 2016 . ﺣﺪود. 2/1. ﻫﺰار. ﺗﻮﻣﺎ. ن. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ و در. ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺳﺮداﺑﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. اﻳﻦ. ﺷﺎﺧﺺ. در. ﺣﺪود. 6/1- .. ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﻤﺰد، ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺗﻮر، ﺳﻮﺧﺖ،ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺼﺮﻓﻲ،ﺗﻌﻤﻴﺮ و ... ﺷﻮد ﻛﻪ در اﺻﻄﻼح اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ ﮔﻔﺘﻪ. ﻣﻲ .. دﻫﺪ ﻛﻪ ﺛﺒﺎت ﺧﺮﻳﺪار ﻣﺎﻫﻲ از ﺻﻴﺎدان در ﺑﺎزار ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ آن ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ .. درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺳﻴﺎب ، ﻳﻚ درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﺳﻜﻮل ،.

شامل ويژه نامـه صنعت آجــر و سفـال - Ceramic World Web

روند این صنعت طي سالیان گذشته به گونه اي بوده است که از تولید 500 . تکنولوژی و سایز محصوالت، برخی کارخانجات قدیمی دیگر توان رقابت. در بازار . مواد اولیه و تجهیزات تولیدی می باشند که در خالل چند دهه اخیر .. ﻣﻼﺻﺪرا، ﺷﯿﺮازﺟﻨﻮﺑﻰ، ﭘﻼك30/2 ﺗﻠﻔﻦ: 88041008-9 ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ: 09128995953 ... آسـیا گسترش می یابد . پشت سر گذاشته است.

اﯾﺮان ﻫﺎی راه ﻧﺎﻣﻪ روﺳﺎزی آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ آﯾﯿﻦ

در راه. ﻫﺎی ﺑﺎ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﮐﻢ روﯾﻪ راه ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ. ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﻨﯽ ﻧﯿﺰ اﺟﺮا ﺷﻮد . ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ اﻧﻮاع روﯾﻪ . ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ و ﺳﺎﯾﺸﯽ ﭼﺮخ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ... ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎ روش ﺷﻞ، ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﺎرﻫﺎی ﻣﺤﻮری. 2/8 ... 500. ﺗﺎ. 2000. ﻣﺘﺮ. ،. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ. ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ. )2-5(. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ. ﺷﻮد . در ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ .. سر ﺖﻟﺎﺣ رد یزﺎﺳور دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﯽﻄﯿﺤﻣ ﻂﯾاﺮﺷ تاﺮﺛا.

زمستان 94/ شماره 1 61 - انجمن آهن و فولاد ایران

15 ژوئن 2016 . چسبندگی می تواند توسط دما، نوع و اندازه آهن اکسیدی،. میزان گانگ، مراحل . 500 گرم نمونه گندله حرارت داده شده تا به دمای مورد نیاز برسند. 0/6 احیا شدند.

IPS-M-CE - استانداردهاي نفت وگاز

5-2. ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي رﻳﺰ ﺑﺮاي ﻣﻼت ﺳﻴﻤﺎن ...... 19. 5.3 Aggregates for Masonry Grout...... 21 .. ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد. اﻳﺮان ... اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﺑـﺮاي .. 7.1.1 The bricks are manufactured from clay, shale ... 500. ---. ---. 28. 9. BLOCKS AND TILES (UNGLAZED). -9. ﺑﻠﻮك. ﻫﺎ و ﻛﺎﺷﻲ. ﻫﺎ .. ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آﺳﻴﺎب ﺑﻪ داﻧﻪ.

هرات والیت پالن انکشاف منطقوی

2. سپاس: از تمام ادارات و ارگان. های دول. یت. و خصوصی در مرکز و والی. ت. هرات. ، خصوصاٌ همه عزیزان .. ترکیب شیل ها) ارژیلتهای متورق( ، ریگ سنگها) سنگهای ریگی ( ، سلت ستونها، ... روز هرات بسیار شهرت دارد که در تابستان سال می وزد و حتی آسیاب های بادی را به. حرکت می. آورد ... دیگریکه در سر زمین های کوهستانی عطف توجه مینماید،.

اصالحساختارشرکت سرمایهگذاریتامیناجتماعی 95 - شرکت نفت ایرانول

ایرانولموفقبهدریافتلوحجشنوارهملیتجلیلازتالشگرانکیفیتشد 2 ... نرم افزار فوق تمامی تست های اولیه را به خوبی پشت سر ... نفت و گاز شیل هستیم که میتواند تمامی افق های قیمتی نفت را تحت .. پس از ســال 78، بر روی تجهیزات مورد نظر واحدهای بهره P.D.Aواحد ... ویژه به عنوان سوخت صنعتی در آســیاب ها، دیگ های بخار، کوره های.

دانش فنی تخصصی - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

2ـ شایستگي هاي غیرفني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند مسئولیت . راهنماي ماشین آالت و تجهیزات صنعتي، دستگاه هاي اداري، خانگي و تجاري و درک مطلب آنها در . تنوع خانه ها در چين فراوان است؛ اما از ميان چندين الگوي مهم خانه می توان به اين موارد ... مردم آتن بيشتر عمر خود را در هواي آزاد به سر می بردند و به آرايش خانه چندان توجهی.

کاربردهای فناوری نانودر - ستاد نانو

2. در راستاي استفاده از تجهيزات داخلي ISIافزایش حمایت تشویقي مقاالت. پيشنهاد جدید .. هش تمین نشست نانوفروم آسیا در محل دائمی نمايشگاه های بین المللی . چهارمین جشنواره و نمايشگاه بین المللی فناوری نانو، مي توانند با مراجعه ... امیدوارند که با پشت سر گذاردن فاز بهینه سازی .. کننده ی شیل هاي حساس به آب استفاده مي شود.

مــروري بــر روش هــاي ارزیابــي نشســت در اثــر حفــر . - انجمن تونل ایران

شـرح روي جلد: تونل شماره 2 دليچاي جاده تهران-فيروزكوه. نشـاني: خيابان كارگر . اســت می توانــد بــه تشــخیص خــأ در پایــه ایــن اطالعــات منجــر شــود. همچنیــن مــرور.

فوران بال - اتاق بازرگانی

17 جولای 2018 . فروش و قیمت نفت چه بالیی بر سر اقتصاد ایران می آورد؟ .. که در بازار قابل کنترل و ردیابی اســت و سایر کاالها می توانند از ارز .. تولیدوی اوهایو نزدیک بــه 2500 ربات در کارخانه ها .. سرمایه گذاری در تامین تجهیزات بندری، قراردادی 85 میلیون دالری با سازمان بنادر .. در منطقه غرب آسیا، بندر دوبی با ظرفیت اسمی.

رویش دندان شیری، زود شده یا دیر؟ - دکتر محمدامین نریمانی، متخصص .

28 دسامبر 2015 . اولین دندان های آسیاب شیری قبل از دندان های نیش شیری در حوالی ۱۶ ماهگی و بعد . علت تاخیر رویش دندان ها می تواند ریشه ارثی یا محیطی داشته باشد.

جسارت - معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

جهــت تحریــک تقاضــای تجهیــزات و ماشــین آالت . می تــوان بــه ارزیابــی شــرکت های داخلــی و رتبه بنــدی . بنــد 5-2 آن مبنــی بــر »حمایــت از تاســیس و توســعه .. عــادی رد و بــدل می کردنــد، ســر و کار دارد )صنایعــی،. 1379( ... چون شکست هیدرولیکی که خانواده شیل اویل ها .. محیط های داخلی و حتی با شدت نور 500 لوکس )که شدت نور.

کتاب بحران های جوی - اداره کل هواشناسی استان اصفهان

Page 2 .. در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ. ﺑﺮﻧﺪ . ﺑﺪﯾﻦ .. ﺷﯿﻞ و ﺳﯿﻠﺖ ﮐﻪ از ﺗﺮﯾﺎس ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺗﺎ اواﺳﻂ ژواﺳﯿﮏ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾـﺪ . اي ﮐﻪ ﻣـﯽ. ﺗـﻮان. PDF created with pdfFactory Pro trial version .pdffactory ... 500. ﻧﻮع ﺧﺎك، ﺗﺸﮑﯿﻼت. زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺷﮑﻞ ﻗﻠـﻞ،. ﺑﯿــﺮون زدﮔــﯽ. ﻫــﺎي ﺳــﻨﮕﯽ، ﭘﻮﺷــﺶ ﮔﯿــﺎﻫﯽ، .. ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻮدن اﻓﺮاد، ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان. §.

2 مهندسی توسعه پایدار و دانش محور 4 تدبیر و امید در صنعت ساختمان 5 .

و ارتباطات است که از دیدگاه کارشناسان، هم مي تواند ابزار. توسعه و هم بستر . قطب جدیدي از فناوري و علم در شرق آسیا قد علم کند.توجه . جهت پیشگیري و باالخره کاربرد وسایل مورد لزوم و نظارت و ... ﻣﺜﺎﻝ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺁﻣﻞ، ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻯ ﻛﻼﻙ ﺳﺮ، ﺷﺎﺩﻣﺤﻞ، ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ... ﻗﻴﻤﺖ ﻳﻚ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺯ 500 ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ .. در ســال 1948 اولین ســاختمان با اســتفاده از شــیل.

Pre:سری FMFQ اتوماتیک فرز پنوماتیک
Next:ارتعاشی کنترل فیدر