16 Nov
100 تن سال انتخاب تجهیزات معدن زیرزمینی

ارسال شده توسط مدیر

پیشروی در معدنو همچنین به بررسی روش های استخراج معادن زیرزمینی و ماشین آالت و تجهیزات مربوطه و انجام . ابتدا روش مناسب جهت استخراج معدن انتخاب گردد. ... بیش از 20 تن است. ... ارتفاع طبقه بین 60 تا 100متر و فاصله بین دویل ها 40 تا 100متر و یا بیشتر است. ... در سال هاي اخیر در زمینه ماشین آالت استخراج زغال سنگ پیشرفت هایيروش های.100 تن سال انتخاب تجهیزات معدن زیرزمینی,دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻓﻨﻲ ﺗﺮاﺑﺮي در ﻣﻌﺎدنﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺮاﺑﺮي در ﻣﻌﺎدن روﺑﺎز و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ. آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .. 100. ﻣﺘﺮي ﺷﻨﻴﺪه ﺷﻮد . -ح. ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﻛﻪ در وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺎرﮔﻴﺮي و ﺑﺎرﺑﺮي ﻧﺼﺐ ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ دﻳﺪ ﻛﺎرﺑﺮان آن. ﻫﺎ را از ﺟﻠﻮ و . اﻓﻘﻲ اﻧﺘﺨﺎب و از ﺑﺎرﮔﻴﺮي در ﺳﻄﻮح ﺷﻴﺐ. دار ﺑﺎ ﺑﺎرﻛﻨﻨﺪه ... ﺗﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻤﻜﻲ ﻳﺎ اﺿﻄﺮاري واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت، ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ .. آﺳﺎﻧﺴﻮرﭼﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ دوﺑﺎر در ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﻚ، ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺷﻮد. اد. اﻣ.مزايده ها - شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایرانانجام سرمایه گذاری به منظور تجهیز و بهره برداری (استخراج) و فروش سنگ آهن منگنزدار . تاریخ: 1397/08/15 تاریخ شروع: 1397/08/15 تاریخ پایان: 1397/09/10. ادامه · فروش 100 هزار تن کلوخه سنگ آهن مگنتیت معدن شماره 2 گل گهر سیرجان (آگهی مزایده . فروش حدود 700/21تن ماده معدنی سولفوره و کربناته از بخش زیرزمینی معدن سرب و روی.

نقل قول

نظرات در100 تن سال انتخاب تجهیزات معدن زیرزمینی

آیین نامه ایمنی در معادن

دارﻧﺪه. ﭘﺮواﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت از ﻣﻴﺎن. اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﺪن. اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ وزارت ﺻﻨﻌ. ﺖ،. ﻣﻌﺪن. و ﺗﺠﺎرت . ﻣﻌﺪن ﻫﻢ در ﻣﻌﺎدن زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﻫﻢ در ﻣﻌﺎدن ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻌﺪن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ .. ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺗﻦ .. ﻫﺎ. و ﻧﻜﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮف. ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻟﻮازم. ، ﻛ. ﺎﻻﻫﺎ. ،. ﺗﺠﻬﻴﺰات. و. ﻣﺎﺷﻴﻦ ... آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻤﻨﻲ. در. ﻣﻌﺎدن. ﻣﺎده. :100. در ﻫﺮ دو ﺳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻘﺎﻟﻪ ﻫﻮاﻳﻲ. ﺑﺎﻳﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ.

پیشروی در معدن

و همچنین به بررسی روش های استخراج معادن زیرزمینی و ماشین آالت و تجهیزات مربوطه و انجام . ابتدا روش مناسب جهت استخراج معدن انتخاب گردد. ... بیش از 20 تن است. ... ارتفاع طبقه بین 60 تا 100متر و فاصله بین دویل ها 40 تا 100متر و یا بیشتر است. ... در سال هاي اخیر در زمینه ماشین آالت استخراج زغال سنگ پیشرفت هایيروش های.

انتخاب ماشین حفاری مناسب با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه

از آن جهت که معدن سنگ آهن سنگان در فاز تجهیز و انتخاب ماشین آلات .. انتخاب سیستم نگهداری مناسب در تونل اصلی باربری یک معدن زیرزمینی با استفاده از روش.

100 تن سال انتخاب تجهیزات معدن زیرزمینی,

وقتی قیمت مس، پروژه‌ها را غیراقتصادی کرد کد مطلب : 10621 تاریخ .

موضوع موردنظر خود را انتخاب کنید, خانه شیشه‌ای, تاب‌آوری, آموزش و پژوهش . هدف: این طرح با تجهیز و بهره‌برداری از معدن هفت چشمه به میزان پنج میلیون تن . معدن مس مزرعه از نوع عدسی و برداشت آن به طریق زیرزمینی انجام می‌پذیرد. . در سال در مجاورت معدن مس چاه‌فیروزه به‌منظور تولید 100 هزار تن کنسانتره در سال با عیار 25 درصد تعریف شد.

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر | گلفام معدن پرند كرمان

لذا استخراج زيرزميني معادن در آينده گزينه مطلوبي خواهد بود. . موثر بر انتخاب روش استخراج، استخراج زيرزميني سنگ از اين معدن بهترين گزينه . هدف (ظرفيت) طرح: استخراج ساليانه 5 ميليون تن سنگ‌آهن. سال آغاز بهره‌برداري: 1400. سال پايان: 1415 . در معادن زیر زمینی، کار استخراج به سرمایه‌گذاری بیشتر و نیز ماشین‌آلات و تجهیزات.

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺑﺎﺭ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﺮﻕ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ - engineerassistant

8 سپتامبر 2015 . ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻣﺘﻦ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺍﺭ ﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. -4. ﻧ ﺸﺎﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ . ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﺮﻕ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻌﺎﺩﻥ، ﻛﻤﺎﺑﻴﺶ .. ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨـﻲ ﺍﺯ. ﻋﻮﺍﻣـﻞ. ﻣﻬﻢ ﻣﻲ. ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻃﻠﻪ. ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ. ﻧﺴﺒﺖ ﺭﻗﺖ، ﺭﻭﺵ ﻣﻌﺪﻧﻜ. ﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺗﺠﻬﻴـﺰﺍﺕ، ﻋﻤـﻖ ﻣﻌـﺪﻥ ... ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﭘﻤﭗ ﺧﻼ. ﻇﺮﻓﻴﺖ (ﺗﻦ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ). ﺗﻮﺍﻥ (ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ). 100. 180. 420. 690.

وقتی قیمت مس، پروژه‌ها را غیراقتصادی کرد کد مطلب : 10621 تاریخ .

موضوع موردنظر خود را انتخاب کنید, خانه شیشه‌ای, تاب‌آوری, آموزش و پژوهش . هدف: این طرح با تجهیز و بهره‌برداری از معدن هفت چشمه به میزان پنج میلیون تن . معدن مس مزرعه از نوع عدسی و برداشت آن به طریق زیرزمینی انجام می‌پذیرد. . در سال در مجاورت معدن مس چاه‌فیروزه به‌منظور تولید 100 هزار تن کنسانتره در سال با عیار 25 درصد تعریف شد.

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﻭﺵ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ

8 سپتامبر 2015 . ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻣﺘﻦ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺍﺭ ﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. -4. ﻧ ﺸﺎﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ .. ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ. ﺷﺎﻣﻞ دو ﮔﺮوه ﻋﻤﺪ. ه. روش. ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج. ﺳﻄﺤﯽ. و. اﺳﺘﺨﺮاج. زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ. اﺳﺖ . روش. ﯾﻫﺎ. ﯽ. ﮐﻪ .. ﺗﺠﻬﯿﺰات. ﻓﺮآوري. و. اﻧﺘﻘﺎل. ﺑﺎﻃﻠﻪ. ﻧﯿﺰ ﻗﺮار دارد . ﺷﻨﺎور. ﻫﺎ. ﺑﻪ دو دﺳﺘ. ﻪ. ﺷﻨﺎور. ﻫﺎ. ي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و. ﺷﻨﺎور .. ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ در واﺣﺪ زﻣﺎن (ﺗﻦ ﺑﺮ ﻧﻔﺮ در ﺷﯿﻔﺖ) اﺳﺖ . اﯾـﻦ. ﻣﺸﺨﺼـﻪ. از.

بزرگ‌ترین معدن فسفات کشور در چرام‌ خاک می‌خورد/فرصت‌سوزی مسئولان .

22 ژوئن 2016 . معدن فسفات چرام با هدف اشتغالزایی و توسعه صنعتی پس از 25 سال که . بزرگ‌ترین معدن فسفات کشور در چرام‌ خاک می‌خورد/فرصت‌سوزی مسئولان در عدم انتخاب سرمایه‌گذار . و مس است و از نظر ذخایر زیرزمینی و معدن از جمله استان‌های غنی کشور است. . میلیون تن با عیار 8.5 تا 9 درصد است و به گفته کارشناسان این معدن.

100 تن سال انتخاب تجهیزات معدن زیرزمینی,

سونگون مس معدن در معدنکاری فرآیند بررسی سونگون . - Academia.edu

عملیات اکتشافی با استفاده از روش های نوین و وسایل و تجهیزات جدید از سال 1325 شروع . کارشناسی معدن گرایش تکنولوژی استخراج معادن زیر زمینی ، مجتمع آموزش عالی زرند 1 باشد ]1[ . .. شبکه حفاری گمانه های اکتشافی 100*100 متر می باشد . .. ذخیره قابل استخراج معدن سونگون 388 میلیون تن و همچنین مس این معدن با عیار.

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﻭﺵ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ

8 سپتامبر 2015 . ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻣﺘﻦ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺍﺭ ﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. -4. ﻧ ﺸﺎﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ .. ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ. ﺷﺎﻣﻞ دو ﮔﺮوه ﻋﻤﺪ. ه. روش. ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج. ﺳﻄﺤﯽ. و. اﺳﺘﺨﺮاج. زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ. اﺳﺖ . روش. ﯾﻫﺎ. ﯽ. ﮐﻪ .. ﺗﺠﻬﯿﺰات. ﻓﺮآوري. و. اﻧﺘﻘﺎل. ﺑﺎﻃﻠﻪ. ﻧﯿﺰ ﻗﺮار دارد . ﺷﻨﺎور. ﻫﺎ. ﺑﻪ دو دﺳﺘ. ﻪ. ﺷﻨﺎور. ﻫﺎ. ي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و. ﺷﻨﺎور .. ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ در واﺣﺪ زﻣﺎن (ﺗﻦ ﺑﺮ ﻧﻔﺮ در ﺷﯿﻔﺖ) اﺳﺖ . اﯾـﻦ. ﻣﺸﺨﺼـﻪ. از.

انتخاب ماشین حفاری مناسب با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه

از آن جهت که معدن سنگ آهن سنگان در فاز تجهیز و انتخاب ماشین آلات .. انتخاب سیستم نگهداری مناسب در تونل اصلی باربری یک معدن زیرزمینی با استفاده از روش.

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻓﻨﻲ ﺗﺮاﺑﺮي در ﻣﻌﺎدن

ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺮاﺑﺮي در ﻣﻌﺎدن روﺑﺎز و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ. آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .. 100. ﻣﺘﺮي ﺷﻨﻴﺪه ﺷﻮد . -ح. ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﻛﻪ در وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺎرﮔﻴﺮي و ﺑﺎرﺑﺮي ﻧﺼﺐ ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ دﻳﺪ ﻛﺎرﺑﺮان آن. ﻫﺎ را از ﺟﻠﻮ و . اﻓﻘﻲ اﻧﺘﺨﺎب و از ﺑﺎرﮔﻴﺮي در ﺳﻄﻮح ﺷﻴﺐ. دار ﺑﺎ ﺑﺎرﻛﻨﻨﺪه ... ﺗﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻤﻜﻲ ﻳﺎ اﺿﻄﺮاري واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت، ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ .. آﺳﺎﻧﺴﻮرﭼﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ دوﺑﺎر در ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﻚ، ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺷﻮد. اد. اﻣ.

امکان سنجی انتقال باطله های معدن روباز انگوران از طریق حفریات موجود ز

کلمات کلیدي. فضاهای زیرزمینی، بهبود ترابری معدن، انتقال زیرزمینی باطله، معدن سرب و روی انگوران. .. تن کانسنگ مس را با نسبت باطله برداری 1:2 تولید می کند.

وزارت معادن

کشــور عزیــز مــا افغانســتان دارای منابــع زیــر زمینــی بــوده و کــوه. هـای آن منـا بـع . کشــور رشــد مینمایــد بلکــه هــزاران تــن از هموطنــان عزیزمــا از. بیــکاری نجــات .. در ســال هــای گذشــته در وزارت معــادن و پطرولیــم ... بــه کمــک وهمــکاری تجهیــزات وآمــوزش کارمنــدان ریاســت عمومــی ســروی ... انتخـاب خواهنـد گردیـد و در آن چگونگـی.

استخراج زيرزمیني ها در تعیین ارزش اقتصادی بلوک ارائه مدلي برای

ی مستقل از موقعیت بلوک هستند و بیشتر به روش استخراجي انتخاب شده .. در سال. 1332. برای محاسبه. ی ارزش اقتصادی. بلوک. در معادن روباز و معادن .. فرآوری بر حسب دالر بر تن ماده معدنی است . جنس سنگ، تجهیزات به کار گرفته شده بستگی دارند . همان ... کند . 25300000. 25350000. 25400000. 25450000. 25500000. 0. 100. 200.

100 تن سال انتخاب تجهیزات معدن زیرزمینی,

آیین‌نامه ایمنی در معادن - روزنامه رسمی

9 مارس 2013 . معادن گازدار برحسب مقدار گاز زغال (به مترمکعب) به ازای یک تن تولید روزانه به چهار .. ماده۱۹: کپسول خود نجات در معادن زغال سنگ زیرزمینی از تجهیزات الزامی حفاظت ... الف) وزن دقیق محموله مشخص شود و وسیله نقلیه مناسب و ایمن برای آن انتخاب شود. . کارهای انجام شده باید با ذکر شماره واگن، تاریخ تعمیر و سرویس و نام.

مزايده ها - شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

انجام سرمایه گذاری به منظور تجهیز و بهره برداری (استخراج) و فروش سنگ آهن منگنزدار . تاریخ: 1397/08/15 تاریخ شروع: 1397/08/15 تاریخ پایان: 1397/09/10. ادامه · فروش 100 هزار تن کلوخه سنگ آهن مگنتیت معدن شماره 2 گل گهر سیرجان (آگهی مزایده . فروش حدود 700/21تن ماده معدنی سولفوره و کربناته از بخش زیرزمینی معدن سرب و روی.

راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت معدن كاران - وزارت بهداشت

ایمنی مرتبط با لوازم، كاالها و تجهيزات معدنی الزم االجرا است. . تبصره: كلي ه مفاد آئين نامه مذكور درخصوص نحوه انتخاب، بكار گيری، تعمير و ... درج تاریخ و س اعت در دفتر مخصوصی، كه نزد مس ؤل بهداشت حرفه ای معدن . 95- در معادنی كه تعداد كارگران زیرزمينی آن در هر نوبت كار از 100 نفر تجاوز كند و همچنين در .. ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺗﻦ.

آیین‌نامه ایمنی در معادن - روزنامه رسمی

9 مارس 2013 . معادن گازدار برحسب مقدار گاز زغال (به مترمکعب) به ازای یک تن تولید روزانه به چهار .. ماده۱۹: کپسول خود نجات در معادن زغال سنگ زیرزمینی از تجهیزات الزامی حفاظت ... الف) وزن دقیق محموله مشخص شود و وسیله نقلیه مناسب و ایمن برای آن انتخاب شود. . کارهای انجام شده باید با ذکر شماره واگن، تاریخ تعمیر و سرویس و نام.

ماشین آلات معدن سنگ دانه ها از ترکیه - ماشین سنگ زنی سنگ

از آن جهت که معدن سنگ آهن سنگان در فاز تجهیز و انتخاب ماشین آلات. قرار دارد؛ . انتخاب بهینه ترین روش استخراج زیرزمینی یک معدن در ترکیهبا استفاده از روش فازی .. ۳ میلیون . صادرات 20میلیون تن سنگ آهن دانه بندی و کنسانتره تا حد زیادی مرتفع خواهد . همچنین با . آمار و کالاهای صادراتی ایران به ترکیه در سال 96 | رتبه :: Rotbe3.

گهر زمین بزرگترین معدن سنگ آهن به زودی وارد بورس می‌شود | خبرگزاری .

8 جولای 2017 . گهر زمین بزرگترین معدن سنگ آهن کشور با ظرفیت ۶۴۳ میلیون تن پس از طی . همچنین مهندس پناهی مدیر معدن افزود: این معدن از سال 1383 شروع به . آن ، در آینده مجبور خواهیم شد به صورت زیرزمینی از معدن برداشت کنیم. . پناهی افزود: در حال حاضر 80 تراک (کامیون‌های غول‌پیکر معدنی) به ظرفیت 100 تن در معدن شب و روز.

راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت معدن كاران - وزارت بهداشت

ایمنی مرتبط با لوازم، كاالها و تجهيزات معدنی الزم االجرا است. . تبصره: كلي ه مفاد آئين نامه مذكور درخصوص نحوه انتخاب، بكار گيری، تعمير و ... درج تاریخ و س اعت در دفتر مخصوصی، كه نزد مس ؤل بهداشت حرفه ای معدن . 95- در معادنی كه تعداد كارگران زیرزمينی آن در هر نوبت كار از 100 نفر تجاوز كند و همچنين در .. ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺗﻦ.

Pre:مخروط هیدرولیک 420T عملکرد سنگ شکن H
Next:هزینه سنگزنی سیمان سرباره